1. Summit Running and Fitness הינו מועדון המקיים אימונים שוטפים לריצה , קרוספיט, אימוני כח וכושר גופני באתרים שונים בארץ ולקראת תחרויות ריצה מגוונות , שטח וכביש , בארץ ובחו"ל, ומחנות אימונים בארץ ובחו"ל.
 2. השתתפות באימוני המועדון הינם על בסיס מנוי חודשי. העלות תשולם מידי חודש באמצעות אפליקציית PayPal, ו/או בכרטיס אשראי בלבד. בחתימתי על טופס זה הנני מאשר למערכת הגביה לבצע חיוב חודשי אוטומטי קבוע לכל חודש לפי המסלול שנקבע בעת תחילת תהליך הגביה ו/או לפי שינוי שנקבע מראש וכל זאת מבלי לבקש או לקבל ממני אישור גביה מידי חודש. כמו כן מובן לי כי עלי לעדכן בהקדם במייל לצוות המועדון : info@summitclub.co.il על כל שינוי במסלול החיוב וכל זאת לפני היום ה-5 בכל חודש נתון.
 3. התמורה שמשלם כל מתאמן במועדון הינה על ההדרכה ואימון וכוללת בתוכה שימוש במתקנים שונים וכן בכפוף לאישור אותם מתקנים בהם מבוצעים האימונים באשר לתנאי השהייה והשימוש בהם
 4. ניתן לסיים את ההתקשרות עם המועדון בכל עת. כאשר המתאמן יישא בתשלום מלא עבור אותו החודש בו סיים השתתפותו. למען הסר ספק , והיה והמתאמן ביטל חברותו לאחר היום ה-5 בחודש נתון , יישא המתאמן בתשלום מלא עבור אותו החודש.
 5. על מתאמני המועדון להישמע להוראות המאמנים ו/או המדריכים ו/או הממונים על האתרים בהם מבוצעים האימונים לרבות הוראות הרשומות באתרי האימון.
 6. מובהר כי צוות Summit Running and Fitness או כל מי מטעמם עוסקים בהדרכת מתאמני המועדון בלבד ואינם אחראים על אתרי האימונים ותנאיהם. כל נזק שהוא שייגרם למי מהמתאמנים שמקורו במעשה או מחדל של האתרים בהם מתאמן המועדון  לא יהיה באחריות צוות Summit Running and Fitness או מי מטעמם. המתאמנים יפנו בעניינים אלה ישירות לאתרי האימון ולמי אשר מתפעל אותם או לבעליהם.
 7. מובהר כי פורום הוואטסאפ של המועדון הינו למטרת הודעות ועידכונים בלבד, כמו כן מובהר כי הפורום מיועד למתאמנים פעילים בלבד. היה וכאשר המתאמן ביקש לסיים את ההתקשרות עם המועדון הוא מתבקש לצאת מהפורום.
 8. צוות Summit Running and Fitness או כל מי מטעמם אינם עוסקים ברפואה ואינם בעלי כל הסמכה רפואית או תזונתית ולפיכך כל דעה או התייעצות בעניינים רפואיים מולם אינה אלא המלצה בלבד ואין לקבלה כהוראה או כייעוץ רפואי.
 9. צוות Summit Running and Fitness או כל פועל בשמם או מטעמם רשאים משיקוליהם הבלעדיים, להפסיק חברותו של מתאמן במועדון במקרים בהם התנהגותו/התנהלותו  אינה מאפשרת המשך שילובו בפעילות המועדון או במקרים בהם יתברר כי למתאמן מגבלות רפואיות או אחרות אשר אינן מאפשרות לו להתאמן. אין באמור לעיל כדי למנוע הפסקת חברותו של מתאמן במועדון מכל סיבה חוקית אחרת.
 10. אני מאשר/ת לעשות שימוש בצילום/ים של המתאמנים (לרבות צילומים בהם אני מופיע/ה) מאירועי ספורט שונים בהשתתפות המועדון, אלא אם כן צוין אחרת במפורש ובכתב לגבי מקרים נקודתיים.
 11. אני מצהיר כי :
  1. הנני בריא ויש ביכולתי להשתתף באימוני המועדון .
  2. יש בידי פוליסת ביטוח תאונות אישיות בתוקף על שמי ואשר תהיה בתוקף בכל תקופת האימונים במועדון.
  3. יש בידי אישור רפואי מקורי תקף ! המאשר את כשירותי  להשתתפות בפעילות שוטפת של אימוני המועדון,לרבות אימוני ריצה(כביש, שטח והרים) , אימוני כח ואימוני קרוספיט. בהתאם לחוק הספורט.
  4. ידוע כי ללא המסמכים האמורים לא יתאפשר המשך השתתפותי באימוני המועדון